برچسب ها : پل ورگان، پل فلاورجان، پل تاریخی فلاورجان، پل تاریخی، کتیبه مرمرین، قدمت 400 ساله، دوره صفویان، صفویه، شکل قوسی پل ورگان فلاورجان، شاه عباس صفوی، پایه های سنگی پل ورگان فلاورجان، ورودی شهر فلاورجان، عبور کاروان های تجاری، هویت شهرستان فلاورجان، پل های تاریخی اصفهان